Ruszyła rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja na bezpłatne kursy zawodowe realizowane w ramach projektu, tj.:

  1. Kadry i płace;

  2. Grafika i poligrafia cyfrowa;

  3. Opiekun osoby starszej;

  4. Kurs pedagogiczny dla instruktorów kształcenia zawodowego.

  5. Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135);

  6. Technolog robót wykończeniowych;

  7. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 KV;

Dokumenty rekrutacyjne na wszystkie kursy zawodowe będą przyjmowane w sposób ciągły.

Warunki uczestnictwa

Uczestniczkami/uczestnikami projektu mogą być osoby, łącznie spełniające następujące warunki:

  1. są osobami pełnoletnimi, pracującymi, bezrobotnymi lub biernymi zawodowo;

  2. zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w jednym z następujących powiatów: gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, świdwińskim, łobeskim, goleniowskim, kamieńskim;

  3. są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Terminy realizacji poszczególnych kursów zawodowych:

Nazwa kursu

IV kw. 2017

I kw. 2018

II kw. 2018

III kw. 2018

IV kw. 2018

I kw. 2019

Kadry i płace

Grafika i poligrafia cyfrowa

Opiekun osoby starszej

Kurs pedagogiczny dla instruktorów kształcenia zawodowego

Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135

Technolog robót wykończeniowych

Uprawnienia elektryczne – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 KV

Sposób rekrutacji

Gotowość wzięcia udziału w wybranym kursie zawodowym można zgłosić za pośrednictwem strony internetowej www.ced.org.pl za pomocą Formularza zgłoszeniowego. Jednakże dokończenie procesu rekrutacji możliwe jest dopiero w momencie złożenia podpisanych dokumentów i oświadczeń w Biurze Projektu.

Podpisanie umowy szkoleniowej następuje po weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, na podstawie listy rankingowej Kandydatów/tek zakwalifikowanych do udziału w danym kursie zawodowym.

W sytuacji większego niż liczba miejsc zainteresowania uczestnictwem w projekcie, osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a z braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do objęcia wsparciem, zostaną wpisane na listę rezerwową. Jeżeli podczas trwania projektu Beneficjent Ostateczny zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, zastąpi go osoba z listy rezerwowej z największą ilością punktów. Niniejsze osoby będą, również brały udział w wyborze uczestników na kolejną grupę dotyczącą tego samego kursu.

Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami

Dokumenty rekrutacyjne należy składać

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do Biura Projektu, w godzinach od 8.30 do 65.00.
 2. W przypadku dokumentów (formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami) złożonych drogą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć w ciągu kolejnych 3 dni następujących po złożeniu formularza.
 3. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do Biura Projektu w ZPSB w Gryficach (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).