O projekcie

INFORMACJE WSTĘPNE

CEL PROJEKTU

INTEGRACJA KSZTAŁCENIA

KURSY

>Informacje wstępne 01

Informacje wstępne

o projekcie Spoina

„Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum Edukacji Dorosłych przy Wydziale Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Edukacja, Działania 8.6. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

>CEL PROJEKTU 02

CEL PROJEKTU

Działanie 8.6

Zasadniczą kategorią interwencji, wynikającą z RPO WZ przewidzianą dla działania 8.6. jest wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

>INTEGRACJA KSZTAŁCENIA 03

INTEGRACJA KSZTAŁCENIA

Model LLL

W ramach projektu „Spoina- uczelnia wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL” przewidziano realizację szeregu kursów zawodowych dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Z kursów mogą skorzystać osoby zamieszkujące powiaty z województwa zachodniopomorskiego: gryficki, kołobrzeski; białogardzki; świdwiński; łobeski; goleniowski; kamieński.

KURSY DLA DOROSŁYCH

7 dróg do rozwoju zawodowego

SPAWACZ

Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)

TECHNOLOG

Technolog robót wykończeniowych.

ELEKTRYK

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV.

GRAFIK KOMPUTEROWY

Grafika, fotografia i film oraz poligrafia cyfrowa w zastosowaniu praktycznym.

KADRY I PŁACE

Przygotowanie zawodowe do pracy w działach HR i księgowych w małych, średni i dużych firmach.

OPIEKUN

Profesjonalna i odpowiednio przygotowana opieka nad osobami starszymi.

INSTRUKTOR

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Projekt pod nazwą „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020
Umowa nr: RPZP.08.06.00-32-K039/17-00