O Centrum Edukacji Dorosłych

WPROWADZENIE

IDEA CENTRUM

KSZTAŁCENIE KADR

O ZPSB

>WPROWADZENIE 01

WPROWADZENIE

jako podmiot integrujący kształcenie w modelu LLL

Centrum Edukacyjne Dorosłych jako efekt realizacji projektu będzie stanowić istotny podmiot integrujący kształcenie zawodowe w modelu LLL (life long learning). Centrum będzie zlokalizowane w Gryficach, przy ulicy Piłsudskiego 34, w siedzibie Wydziału Ekonomii i Pedagogiki, należącego do Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Centrum będzie swoim oddziaływaniem obejmowało nie tylko region gryficki, ale w dłuższej perspektywie również teren województwa zachodniopomorskiego.

>IDEA 02

IDEA

Centrum Edukacji Dorosłych

Idea funkcjonowania Centrum Edukacji Dorosłych w Gryficach odpowiada następującemu priorytetowi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 „lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu i realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami”.

>KSZTAŁCENIE KADR 03

KSZTAŁCENIE KADR

na potrzeby rynku pracy

Zaangażowanie uczelni wyższej w kształcenie zawodowe i tworzenie Centrum Edukacji Dorosłych nie jest przypadkowe. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie działa zgodnie ze swoją misją Zawsze Profesjonalnie Służyć Biznesowi, co świadczy o niezwykle szerokim spojrzeniu na oczekiwania odbiorców oferty edukacyjnej, wykraczającym znacznie poza studia na poziomie pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie). Zasadniczym, szeroko rozumianym celem ZPSB, a co za tym idzie Centrum Edukacji Dorosłych w Gryficach, jest kształcenie profesjonalnych kadr na potrzeby rynku pracy, zarówno na poziomie regionalnym, jak również krajowym, czy międzynarodowym.

>O ZPSB 4

O ZPSB

doświadczenie w kształceniu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to nie tylko uczelnia szczecińska, ale również uczelnia obecna na lokalnych rynkach edukacyjnych, znająca i odpowiadająca na potrzeby lokalnych rynków pracy i tu nie tylko ofertą kierunków studiów, ale głównie wyróżnionych w ich ramach specjalności oraz studiów podyplomowych i kursów.
W kontekście wieloletniego doświadczenia w kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki, jak również obserwowanych przemian w podejściu do roli szkół wyższych we współczesnym procesie uczenia się przez całe życie, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu coraz częściej występuje w roli integratora takiego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji osób dorosłych.

Projekt pod nazwą „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020
Umowa nr: RPZP.08.06.00-32-K039/17-00