VI Forum Społeczno-Gospodarcze

  
Tematyka: „Edukacja dla przyszłości. Edukacja osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie”

Termin: 14 maja godz. 9:30 / 15 maja godz. 8:00

Miejsce: Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34

14 maja – wstęp wolny

15 maja – wymagana rejestracja

Zapraszamy doradców zawodowych na warsztaty „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”

organizowany przez

Tegoroczne VI Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze poświęcone będzie problematyce kształcenia osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życiew wielu kontekstach, które składają się na aktualność, a jednocześnie wielką potrzebę kompleksowego zajęcia się tą kwestią przez wszystkich interesariuszy kształcenia w modelu LLL. Bez wątpienia należą do nich przedstawiciele samorządu lokalnego i administracji rządowej, biznesu, instytucji rynku pracy oraz otoczenia biznesu, organizacji społecznych oraz sektora nauki i edukacji.

Problemy poruszane w trakcie konferencji:
  • Jaki jest profil kompetencyjny pracownika, poszukiwanego obecne na rynku pracy?
  • Jak kształtuje się sytuacja osoby dorosłej wobec konieczności uczenia się przez całe życie?
  • Czym jest w istocie kształcenie specjalistyczne w modelu uczenia się przez całe życie?
  • Jak skutecznie kształcić specjalistów na potrzeby lokalnego rynku pracy?
  • Kim są beneficjenci kształcenia specjalistycznego w wymiarze lokalnym i jakie mają oczekiwania?
  • Czym powinien charakteryzować się model kształcenia osób dorosłych na poziomie lokalnym?
  • Jakie wyzwania przed doradcami zawodowymi stawia Zintegrowany System Kwalifikacji?
  • Jaką rolę powinno pełnić doradztwo zawodowe w kształtowaniu świadomości edukacyjnej osób uczących się?

Liczymy głównie  na to, że formuła wymiany poglądów, doświadczeń i koncepcji, przedstawianych i wyrażanych zarówno przez zaproszonych ekspertów, jak i gości – uczestników Forum- pozwoli nam wypracować odpowiedź na pytanie: Jak stworzyć i jak powinien wyglądać skuteczny model kształcenia specjalistycznego w wymiarze lokalnym?

I dzień 14.05.2019

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Edukacja osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie

9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-12.00 Sesja I. Wyzwania wobec edukacji zawodowej dorosłych na współczesnym rynku pracy

Moderacja: dr Krzysztof Osiński, WZDZ Szczecin

  1. Aktualne i przyszłe wyzwania zachodniopomorskiego i krajowego rynku pracy,

Artur Frąckiewicz, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

2. Każdy milion to duża kolekcja groszy, Izabela Marciniak- Machut, HR Business Partner w Grupie CSV Sp. z o.o.

3. Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnego rynku pracy,

Hanna Rojek, Dariusz Sikorski, Instytut Badań Edukacyjnych

4. Kształcenie dualne jako sposób kształtowania pożądanych kompetencji zawodowych oraz ważny instrument regulacji popytu i podaży na współczesnym rynku pracy,

prof. Czesław Plewka, Politechnika Koszalińska

5. Założenia modelu kształcenia specjalistycznego typu LLL w wymiarze lokalnym,

dr Jarosław Poteralski, ZPSB Gryfice

12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.00 Sesja II.  Zintegrowany model kształcenia osób dorosłych dla regionu gryfickiego

Wprowadzenie i moderacja prof. Edward Radecki, dr Jarosław Poteralski

14.00-14.45 lunch/poczęstunek
14.45-16.00 Sesja III. Dyskusja

Moderacja: dr Krzysztof Osiński, WZDZ Szczecin

14 maja – wstęp wolny

II dzień 15.05.2019

SEMINARIUM INFORMACYJNE     

„Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”

8:00–8:30 Rejestracja uczestników
8:30–10:00 Otwarcie seminarium. Zintegrowany System Kwalifikacji – wprowadzenie.

Główna idea i założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – prezentacja.

Kwalifikacje i ich rodzaje w ZSK – prezentacja, ćwiczenia.

10:00–10:15 Przerwa kawowa
10:15–11:45
Procesy i narzędzia ZSK: opisywanie, włączanie, nadawanie kwalifikacji.

Czym są i do czego służą: ERK, PRK, SRK. Kluczowe procesy i interesariusze ZSK. Włączanie kwalifikacji do ZSK – prezentacja procedury.

Metody i narzędzia potwierdzania kwalifikacji – założenia, funkcje i metody walidacji – prezentacja, film, dyskusja, ćwiczenia.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – źródło wiedzy o kwalifikacjach i instytucjach.

11:45–12:00 Przerwa kawowa
12:00–13:30 Korzyści z ZSK

Jak o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji rozmawiać z uczniami?

Mapowanie korzyści – ZSK w oczach uczestników seminarium – prezentacja i ćwiczenia.

Podsumowanie seminarium.

13:30–14:30 Obiad

15 maja – wymagana rejestracja

Kontekst wydarzenia

Zjawiska, jakich doświadczamy w ostatnich latach na rynku pracy oraz rynku edukacyjnym w Polsce i poszczególnych regionach, generują konieczność podjęcia po raz kolejny rzeczowej dyskusji na temat niedoborów wykwalifikowanych kadr, w szczególności specjalistów.

Dzisiejszy rynek pracy definiowany już jest coraz powszechniej jako rynek pracobiorcy, gdzie problem bezrobocia odchodzi zdecydowanie na dalszy plan, a pojawia się problem w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na pracowników, w tym tych wyspecjalizowanych. Tendencja ta jest widoczna zarówno w skali całego kraju, jak i na poziomie regionalnym i lokalnym.

W dyskusji nad niedoborami specjalistów na rynku pracy, coraz wyraźniej wybrzmiewa również temat specyfiki edukacji osób dorosłych, w tym kształcenia specjalistycznego, które należy rozumieć tutaj bardzo szeroko. Zgodnie z ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kształcenie specjalistyczne może odbywać się nie tylko na różnych poziomach kształcenia, ale również w  trybie formalnym, nieformalnym oraz pozaformalnym.

Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze od ponad 5 lat stanowi grunt do wymiany doświadczeń i dyskusji, której celem jest wypracowanie dobrych i skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców powiatu gryfickiego i całego regionu, a tu również ich atrakcyjności dla mieszkańców, gości i podmiotów gospodarczych.